In verband met de voorgenomen indexatie van de maximum uurprijzen per 1 januari 2025 voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang en verhoging van de toeslagpercentages heeft er begin mei een ontwerpbesluit open gestaan voor internetconsultatie. Het voorstel is om het maximum uurtarief gastouderopvang per 1 januari 2025 te verhogen van €7,53 naar €8,10.

Hoe is deze verhoging tot stand gekomen?

Meer eisen en maatregelen kosten ook meer geld en/of tijd voor gastouders en gastouderbureaus. De minister heeft aangegeven dat zij zich ervan bewust is dat (een deel van) de gastouders en gastouderbureaus te maken krijgen met extra kosten als gevolg van de maatregelen. Bijvoorbeeld omdat zij meer tijd kwijt zijn aan begeleiding en bijscholing. Een gedeelte van de extra kosten die de maatregelen met zich meebrengen, zullen beide partijen mogelijk doorberekenen in het tarief dat zij vragen aan ouders. Om de negatieve gevolgen voor de toegankelijkheid voor ouders te voorkomen, heeft de minister voorgesteld om de maximum uurprijs voor de gastouderopvang bij de inwerkingtreding per 2025 extra te verhogen met € 0,21 per uur naast de jaarlijkse indexatie. Het voorgestelde uurtarief kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang voor 2025 komt daarmee op € 8,10.

Kritische noot op het ontwerpbesluit

Er zijn via de internetconsultatie kritische reacties geplaatst op de voorgenomen verhoging van het maximum uurtarief. In deze reacties wordt aangegeven dat de maximum uurprijs voor gastouderopvang meer verhoogd zou moeten worden, juist vanwege kosten die gastouders en gastouderbureaus moeten maken om te voldoen aan het wetsvoorstel Wijziging Wet Kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang.

Reactie van de minister

De minister geeft aan dat uit de reacties blijkt dat gastouders druk voelen van vraagouders en gastouderbureaus om tarieven laag te houden. In haar reactie laat de minister weten dat zij wil benadrukken dat gastouders en gastouderbureaus zelf de hoogte bepalen van het tarief dat zij ouders in rekening brengen. De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming aan ouders bij het betalen van de kosten van kinderopvang. Net zoals kindercentra kunnen gastouders en gastouderbureaus een hoger tarief vragen dan de maximum uurprijs, om te voorzien in hun kosten en de door hen benodigde inkomsten te waarborgen.

Definitieve maximum uurprijs

In het najaar van 2024 wordt het uurtarief definitief vastgesteld.