Overzicht nieuwe maatregelen

De nieuwe kwaliteitsmaatregelen zijn bedoeld om de kwaliteitseisen binnen de gastouderopvang, beter te borgen en de naleving hierop te versterken. De verschillende maatregelen vallen binnen 3 categorieën:

  • Professionalisering van de gastouders
  • Het verbeteren van de begeleiding van gastouders door de gastouderbureaus
  • Het versterken van toezicht op gastouders

Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen per categorie.

Professionalisering van gastouders

Deze maatregelen zullen een positief effect hebben op de pedagogische kennis van gastouders wat de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen zal verbeteren.

Pedagogisch werkplan

Iedere gastouder legt in een pedagogisch werkplan vast hoe het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau wordt vertaald naar de praktijk. In het werkplan beschrijft de gastouder ook hoe zij de ontwikkeling van de kinderen volgt.

Wat zegt Minister C. van Gennip hierover

Permanente educatie

Iedere gastouder volgt jaarlijks bijscholing.

Wat zegt Minister C. van Gennip hierover

Aanstellen achterwacht

Alle gastouders hebben standaard een achterwacht aangesteld.

Wat zegt Minister C. van Gennip hierover

Pedagogische module

De opleidingseisen worden aangescherpt door een pedagogische module te verplichten in de opleiding waarmee je je kunt registreren als erkend gastouder.

Wat zegt Minister C. van Gennip hierover

Verbeteren begeleiding door gastouderbureaus

Om de ondersteuning en de begeleiding vanuit de bureaus op pedagogisch vlak te verbeteren, worden er ook nieuwe maatregelen voor de bureaus geïntroduceerd.

Pedagogische coaching

Pedagogische coaching van gastouders door het gastouderbureau wordt verplicht.

Wat zegt Minister C. van Gennip hierover

Kwaliteit begeleiding

De kwaliteit van de pedagogische begeleiding  wordt geborgd door vast te leggen dat elk gastouderbureau over pedagogische expertise op HBO werk- en denkniveau moet beschikken.

Wat zegt Minister C. van Gennip hierover

Maximaal 2 bureaus

Het aantal gastouderbureaus dat gelijktijdig dezelfde gastouder mag bemiddelen wordt beperkt tot 2.

Wat zegt Minister C. van Gennip hierover

De 4 basisdoelen in de wet

De 4 pedagogische basisdoelen worden verankert in de wet.

Wat zegt Minister C. van Gennip hierover

Versterken van het toezicht op de opvang

Door intensiever te controleren op de naleving van de regels die binnen de gastouderopvang gelden, zorgt ervoor dat de kwaliteit van de opvang beter geborgd wordt.

Intensiveren GGD inspecties

Het wettelijke toezicht op de gastouderopvang wordt versterkt om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan kwaliteits- en veiligheidsnormen. Er worden meer toezichthouders (GGD inspecteurs) ingezet, zodat ieder jaar 50% van de gastouders bezocht kan worden. In de praktijk betekent dat dat iedere gastouder vanaf nu minimaal eens per 3 jaar wordt bezocht door de GGD.

Lees meer

Let op: Bovenstaande maatregelen zijn de maatregelen zoals ze op dit moment op hoofdlijnen bekend zijn. Wat er precies van gastouders en gastouderbureaus verwacht wordt en welke overgangsregelingen er komen is nog niet bekend. Het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is momenteel bezig om de details per maatregel uit te werken. Ze betrekt hierbij regelmatig branchepartijen en soms worden er ook klankbordgroepen georganiseerd met gastouders en gastouderbureaus.